Přeskočit na hlavní obsah
Logo - Remax atrium

Daň z nemovitých věcí v roce 2023

Pokud jste se kdykoliv během roku 2022 stali vlastníky nemovitosti, tak jste povinni do 31. ledna 2023 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání se podává pouze jednou po nabytí / prodeji / změně nemovitosti. Následně každoročně automaticky obdržíte informaci o výši daně k zaplacení.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí (nemovitých věcí) se podává,

 • pokud jste v roce 2022 získali nemovitost,
 • pokud nemovitost vlastníte už déle a v roce 2022 došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně, např. ke změně:
  • výměry (i na základě revize katastru nemovitostí),
  • druhu pozemku,
  • v užívání stavby,
  • dále byla-li zbudována nástavba nebo přístavba, 
  • nebo jste nemovitost částečně zlikvidovali
 • a také pokud jste darovali nebo prodali část nemovitosti a stále vlastníte nějakou nemovitost ve stejném kraji. 

Pokud už nemovitost nevlastníte (darovali jste ji, prodali nebo nějak jinak pozbyli), musíte to oznámit finančnímu úřadu (viz níže). 

Daňové přiznání se nepodává,

 • pokud jste daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podali už dříve a nedošlo ke změně okolností ke stanovení daně.
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává také v případě, kdy jedinou změnou u nemovitosti je změna koeficientu, protože finanční úřad tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně a pošle vám podklady k platbě daně z nemovitých věcí ve správné výši.

Kam se přiznání z nemovitosti podává

Přiznání se podává na finanční úřad v kraji, ve kterém se nachází přiznávaná nemovitost. Pokud máte více nemovitostí v různých krajích, podáváte za každý kraj jedno samostatné přiznání (nemovitosti v rámci jednoho kraje jsou na jednom přiznání).

Splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2023

Daň z nemovitých věcí do 5.000 Kč je splatná do 31. května 2023.
Daň z nemovitých věcí nad 5.000 Kč je splatná:

 • u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu 2023
 • u ostatních poplatníků do 31. května 2023 a do 30. listopadu 2023 

Z čeho se platí daň z nemovitých věcí

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na území České republiky.

Daň z nemovitých věcí tvoří:

 • daň z pozemků,
 • daň ze staveb a jednotek.

Pro stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2023 je rozhodující stav k 1. lednu 2023. Změny, které nastanou v průběhu roku 2023, se projeví v daňovém přiznání za rok 2024.

Doporučení: Pokud vám výpočet daně nebo vyplnění daňového přiznání připadá moc složité, poraďte se na finančním úřadu, pod který spadá vaše nemovitost. Snadno a rychle tak získáte potřebné informace.

Jak podat přiznání k dani

1.      Elektronicky přes portál finanční správy

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronického podání pro Finanční správu (EPO) na internetových stránkách www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí.

Nezkušení uživatelé mohou využít aplikaci průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko VYPLNIT Z PRŮVODCE. Průvodce Vás provede vyplněním daňového přiznání krok za krokem za použití návodných otázek.

Zkušení uživatelé pak mohou využít elektronický formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Při vyplňování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme přihlášení do tzv. Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz, prostřednictvím kterého lze přistupovat do daňové informační schránky Plus (DIS+) a využívat její funkcionality, které usnadní vyplnění daňového přiznání.

Prostřednictvím DIS+ je možné zejména činit podání vůči správci daně, aniž by poplatník musel mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, či datovou schránku. Do online finančního úřadu se lze přihlásit prostřednictvím tzv. Identity občana, tedy elektronickým ověřením Vaší totožnosti. To je možné provést pomocí elektronického občanského průkazu s aktivovaným čipem, službou MojeID nebo třeba prostřednictvím projektu Bankovní IDentita. Přihlášení přes internetové bankovnictví už dnes nabízí většina velkých bank. Více informací k tomu, jakým způsobem se lze přihlásit do „online finančního úřadu“ prostřednictvím Identity občana naleznete na tomto odkazu>>

Jak je již výše uvedeno, v DIS+ je možné činit podání vůči správci daně, získat přehled o stavu osobních daňových účtů, informace o písemnostech založených ve spisu správce daně, ale i využít nové funkce pro předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na základě údajů z posledního daňového přiznání.

2.      VYPLNIT RUČNĚ, ODESLAT POŠTOU ČI DORUČIT OSOBNĚ

Pokud preferujete vyplnit daňového přiznání ručně, můžete si stáhnout formulář na stránkách Finanční správy a vyplnit ho ručně. Vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad nebo doručíte osobně.

Tiskopis daňového přiznání lze rovněž získat na všech finančních úřadech a jim náležících územních pracovištích. Jejich kompletní seznam naleznete zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty.

3.      ODESLAT DATOVOU SCHRÁNKOU

Máte-li datovou schránku, můžete daňové přiznání poslat datovou zprávou.

V elektronické podobě je ve formátu PDF k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy. Přímý odkaz je následující:
https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Více informací ohledně vyplnění daňového přiznání naleznete v pokynech pro vyplnění, které jsou dostupné na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu


A JAK JE TO S ODHLÁŠENÍM OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ?

V této věci § 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí říká:

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Jak se odhlásit z daně nemovitostí

Zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně následujícími způsoby:

1. Elektronicky na portálu Finanční správy

Na portálu Finanční správy Mojedane.cz v sekci → Elektronická podání pro finanční zprávu → Elektronické formuláře → Obecné písemnosti vyplníte formulář obecná písemnost, ve které napíšete, že se odhlašujete z daně z nemovitých věcí a specifikujete nemovitosti, které již nevlastníte.

Přímo z portálu Finanční správy můžete formulář odeslat. Ověření probíhá přes Datovou schránku nebo identitu občana (např. bankovní identitu či mobilní klíč e-governmentu atd.).

2. Dopisem

Odešlete dopis, ze kterého je zřejmé, že jste již nejste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finančnímu úřadu
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Jindřich Svačina
trvale bytem……

Zdroje: www.remaxalfa.cz, www.penize.cz, www.financnisprava.cz, www.kurzy.cz

Kam dál?

Chcete si nechat nezávazně nacenit i Vaši nemovitost?
Ozvěte se mi, rád se Vám budu věnovat.

Kontaktujte mě